scared thrilled scared thrill scared thrilled

I find most things in life both scary and thrilling. I suppose I should hope it's always this way, but sometimes it feels like an awful lot of work.

Monday, March 23, 2009

Musical Bones

People sometimes talk about having, or not having, a “musical bone in their bodies”. I wonder sometimes how true it might be, that music is carried deep inside, in the marrow, and passed like life itself from fathers and mothers to sons and daughters.

My grandfather was a Mennonite, which is (loosely) a sort of Canadian version of the Amish, and I am now officially in trouble for such an insufficient explanation. It was Western Canada in the early 20th Century and life in a Saskatchewan Mennonite colony was tough. Mennonites are sober and pacifist, and the music (strictly acapela) which drifted as a mist from their churches reflected the seriousness and dourness of life on the frozen prairies. My grandfather, with his brothers in tow, chose another path, riding from town to town on his horse with a violin on his back and a six-shooter stuck in his belt. Like a minstrel outlaw, banished from church and community, with steel that glinted from his eyes, he played in barns and halls across the Canadian prairies.
He spent his life as a carpenter and owned the enormous, gnarled hands of those who built houses before the arrival of power tools and nail guns. I remember the rough feel of his palm on my head as he told me “You look like a girl. I’m cutting your hair.” He had a rough touch. But his home was filled with instruments, brass and woodwind, guitars and violins, drums, a marimba, and when he touched them there was only gentle sighs and tenderness.
By the time I was 19 my grandfather had long since died. Most of his instrument collection had been floating in our house for years. That winter my brothers and I packed some of Grandpa’s guitars and amplifiers into our Ford Topaz and drove to Nashville to start what turned out to be five years of recording and touring as a band. His amps have blared into the night in every Canadian province and almost every American state. But that was another life and, amazing how it seems this way, must have happened to another person.
I recently visited my parents in Canada and I brought back to Seattle my grosspappa’s lap steel guitar. I bought a steel slide today and some finger picks that look just like the ones he kept in an old coffee tin. I hope I can hear him when I touch the strings. And hopefully the music in my bones will remember when it was inside Grosspappa, and how he opened his body’s rough-hewn cage and let it out like a dove.

6 Comments:

At 10:47 AM, Anonymous Anonymous said...

This is Toby.

I wish we could set down and jam a few songs, I'd love to hear the sound of that old guitar. Can we play together soon?

ps, I'm jealous, you better get good or I'm taking my turn... kidding, I know you'll learn to play that thing like a pro;)

 
At 9:05 PM, Anonymous Anonymous said...

Hi Marty,

This is Jodi...think way back to lethbridge days. I have thought about you boys and your family so much over the last few years wondering where you all ended up. I wasn't sure that this was you until this post about the music and being mennonite. How could I forget your mom's homemade noodles back on the farm.

I know this isn't a great place for a long chat but I hope that you are doing well and that your brothers, sis, and parents are too.

 
At 12:12 PM, Anonymous Anonymous said...

Since this kind of business on the web grow rapidly, it attracts also some abusive individuals taking advantage of you. Remember that this is online, we do not know how reliable these sports betting websites. One way to determine the reliability of sports betting website is to join forums where you can inquire some of the details of this website. And the best one is to make sure that this sports betting website is registered in the where it operates. [url=http://www.pulsebet.com/bg/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/da/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/de/]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/es]apuestas[/url] [url=http://www.pulsebet.com/fr/]jouer en ligne[/url] [url=http://www.pulsebet.com/gr]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/jp]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/nl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pl]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/pt]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ro]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/ru]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/se]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/it]bet online[/url] [url=http://www.pulsebet.com/cn]bet online[/url] Now that sports betting has become a larger and more accepted practice, sportsbooks have risen above their disreputable bookies to enter the digital age. Online sportsbooks now have the security of being a large company ensuring the best benefits for any bettor. Sportsbooks will take your bets in exchange for a commission which is usually a percentage of the wager. This is also known as the juice, vig or vigorish. In theory, the sportsbooks don't care who you bet on. They simply take half of their bets on each side and make their commission. http://www.pulsebet.com/bg/ http://www.pulsebet.com/da/ http://www.pulsebet.com/de/ http://www.pulsebet.com/es/ http://www.pulsebet.com/fr/ http://www.pulsebet.com/gr/ http://www.pulsebet.com/jp/ http://www.pulsebet.com/nl/ http://www.pulsebet.com/pl/ http://www.pulsebet.com/pt/ http://www.pulsebet.com/ro/ http://www.pulsebet.com/ru/ http://www.pulsebet.com/se/ http://www.pulsebet.com/it/ http://www.pulsebet.com/cn/

 
At 7:23 PM, Anonymous Anonymous said...

How come you've stopped writing? Would you consider starting again?

 
At 6:04 PM, Anonymous Anonymous said...

W³oœæ apteka internetowa [url=http://www.herrera.pl]Perfumy[/url] winnyœcie stanowiæ linia prosta w obs³udze, w³aœciwie umeblowana i zdecydowana na utarczki kupuj¹cego. W³oœci apteka internetowa to dodatkowo tania apteka internetowa – nale¿yte zap³aty s¹ skoro najwa¿niejszym wabikiem na typków. Jederman interesant ceni promocje, wyprzeda¿e oraz wysok¹ postaæ w niedouczonej pañszczyŸnie. Dziêki temu wie, ¿e zbywca obejmuje go profesjonalnie i nie pragnie zapracowaæ na jego utracie. Owa aspekt jest zw³aszcza ca³kowita w przypadku aptek online – w wypadku schematycznych klient ochoty [url=http://www.katalog.inetcom.pl/uroda/perfumy-l1.html]Perfumy[/url] kupiæ artyku³ w narzucanej cenie, ni¿ trwoniæ czas na odkrywanie tañszej apteki. Apteka online lideruje siê doskonale obcymi zarz¹dzeniami – petent przypuszczalnie ekspresowo skonfrontowaæ ofertê kilku aptek tudzie¿ niechybnie wybierze t¹, która oferuje najni¿sze wyp³aty. Nie ma w tym nul dziwacznego, bowiem jednakowo¿ tania apteka istnieje w celu kupuj¹cych najwa¿niejszym podejœciem. Nowym kanon istnieje wiara, opowieœæ handlarza z klientem a incydentalne z tego komentarze. Apteka, jaka raduje siê fam¹ tudzie¿ dobr¹ typków, przypuszczalnie [url=http://www.advis.net.pl/Uroda/Perfumy/]Perfumy[/url] szacowaæ na faktycznie wielkie zyski. Co poprawia wzorcow¹ kwalifikacjê handlarza? Przede wszystkim pañszczyzna tworu, szybkoœæ doniesienia zaœ jakoœæ wsuniêcia bandy tudzie¿ liczebnoœæ obs³ugi konsumenta. W³oœci apteka musi olœniewaæ ró¿n¹ ofert¹, adresowan¹ do zró¿nicowanych rodziny konsumenckich. Nie winnyœmy szachowaæ siê wy³¹cznie do farmakologii oraz farmaceutyków opatrunkowych. Istotn¹ istotê graj¹ jako ¿e kosmetyki, przede wszystkim te zalecane przy u¿yciu skórników. Produkty pewne gwoli pi³ce ciesz¹ siê rosn¹c¹ renom¹ i bodaj nadepn¹ siê ogromnym naciskiem poda¿y internetowych aptek.

 
At 2:55 AM, Anonymous Anonymous said...

Lek rodzi [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie asymilowania posady tluszczowych za poœrednictwem ludzki organizm. To w ka¿dym calu nowy lek w celu niebogi, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na lepszy bieg posi³ków. Lek ów przyzwala powiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z przeznaczeniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Medykament tamten uzyskasz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do energicznej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki zaœ po dane o lekach. Góry z tej przyczyny alli Promujemy te¿ majêtnoœci¹ zap³atê wyci¹gów zaœ nie inaczej w³oœci¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa jest niejak¹ z siedmiu najbardziej jednostkowych oraz wyró¿niaj¹cych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie wyników farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tym momencie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w sposób solidny i wysy³a [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przewiewu ledwo jakiegoœ dnia od momentu skonstruowania twojego zlecenia. Przed chwil¹ spoœród tamtego przeprowadza przecudowne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] weryfikacji pacjentów. Na cienki brzuszekJest du¿o apendyksów diety na schudniêcie. Do zupe³nych obstaj¹ te zawieraj¹ce w zespole l-karnitynê, jednakowo¿ rzeczwiœcie wypróbowanym a i udowodnionym przedsiêwziêciem mo¿e zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak natomiast praktyka fizyczne w wysokim szczeblu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zrzuceniu [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] powagi.Na menopauzêMenopauza jest czasami, kiedy krwawienie zaprzestaje, zaœ jajniki bezapelacyjnie obcuj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê funkcjonalne s¹ takie amalgamaty jak diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy choæ nie oznacza gwoli twarzy pieknej zguby zaœ nale¿y z ni¹ siê zmierzyæ.

 

Post a Comment

<< Home